logo

Privacy beleid - decheckers.be

Met deze “Privacy beleid” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: deCheckers vzw, gevestigd aan de Meerlenhoflaan 30, 2660 Antwerpen ("wij”, “ons") en ingeschreven in het K.B.O. onder nummer 0770.699.048. In deze privacy beleid wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op deze website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy beleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

We stellen alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • Categorie 1:   zonder registratie: jouw IP-adres
 • Categorie 2:   via cookies: tracking van gebruik van de website
 • Categorie 3:   Contactgegevens bij het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Categorie 4:   Contactgegevens bij een contactaanvraag of het suggereren van een factcheck
 • Categorie 5:   Contactgegevens en gebruikersgegevens bij het gebruik van onze chatbot op onze social media platformen

2.2. We kunnen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Daarnaast maken we gebruik van het platform Factalite (van aanbieder Botalite) voor het aanbieden van een chatbot op onze social media platformen. Hierbij worden er enkel persoonsgegevens verzameld bij het gebruik van deze chatbot.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De op deze website vergaarde Persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond onze legitieme belangen om deze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het toezenden van de nieuwsbrief;
 • Categorie 4: het verwerken van je contactaanvraag of suggestie voor een factcheck.
 • Categorie 5: het aanbieden van een geautomatiseerde factchecking chatbot en het aansluiten analyseren en verbeteren van deze chatbot.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

3.2. Direct marketing:

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kunnen we jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten of het inzetten van remarketing. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. We verkopen jouw Persoonsgegevens niet, verhuren deze niet of stellen deze ook niet commercieel ter beschikking aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.3 Waar wij gegevens verwerken:

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen je identificeerbare persoonsgegevens voornamelijk in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken.
 2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.
 3. Als er een overdracht van je persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:
  WelkeWaarWettelijk doorgeefmechanisme
  GoogleUSAEU-US Data Privacy Framework
  MailchimpUSAEU-US Data Privacy Framework
  MetaUSAEU-US Data Privacy Framework
  TwitterUSAStandard Contractual Clauses (SCC)

Artikel 4 – Toegang door derden

4.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan eventuele werknemers.

4.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy beleid.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (eventuele contractuele) relatie tussen jou en ons.

Artikel 6 – Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

6.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

6.3. Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

6.4. Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van jouw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar privacy@deCheckers.be als per post op het vestigingsadres. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

6.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijden de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

6.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2

In geen geval kunnen we aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door derden van de persoonsgegevens.

7.3

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van deze website.

8.2

Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar het cookie statement van deze website.


Laatste aanpassing: 4 september 2023